• ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೆಲ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೆಲ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ