• ಲಿ-ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಕ ಮುಗಿದಿದೆ

ಲಿ-ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಕ ಮುಗಿದಿದೆ